Ośrodek Profilaktyki i Integrcji Społecznej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Klub Integracji Społecznej

Zaprasza od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00-16.00 

Oferta Klubu Integracji Społecznej skierowana jest do: 

  • osób bezrobotnych podopiecznych Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej,
  • osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym, 

CELE KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ: 

  • Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego.
  • Minimalizowanie skutków długotrwałego bezrobocia.
  • Aktywizacja zawodowa (kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości) przez udział w projekcie prac społecznie użytecznych.
  • Kształtowanie umiejętności w zakresie kompetencji społecznych.
  • Kształtowanie postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz poruszania się po rynku pracy.
  • Udzielanie informacji osobom bezrobotnym o możliwościach zatrudnienia.
  • Rekrutacja osób bezrobotnych do robót publicznych i prac społecznie użytecznych.
  • Ścisła współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Pabianicach.
  • Współpraca z Biurem Projektowym MCPS w ramach projektu sytemowego EFS „Drogowskaz Przemiana.”
  • Udział w konkursach i grantach MPiPS 

Czym się zajmujemy? 

  • Pomagamy przy tworzeniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny). Przygotowujemy do rozmowy kwalifikacyjnej. Uczymy metod aktywnego poszukiwania pracy. Budujemy motywację do znalezienia pracy. Współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy. Realizujemy projekt prac społecznie użytecznych. Współpracujemy z innymi podmiotami zajmującymi się aktywizacją zawodową (m. in. firmy pośrednictwa pracy, organizacje pozarządowe). Udostępniamy aktualne oferty szkoleń i kursów podnoszących lub uzupełniających kwalifikacje zawodowe. 

Zajęcia w KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ obejmują spotkania: 

  • Indywidualne (zgłoszenie, kontrakt, ankieta zawodowa, CV, wsparcie psychologiczne),
  • Grupowe (szkolenia zawodowe, BHP, grupy wsparcia, grupy samopomocowe). Klub Integracji Społecznej brał udział w pięciu konkursach przeprowadzonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W pierwszym: „Prace społecznie użyteczne – dobra praktyka samorządu gmin” z ponad dwustu zgłoszeń z terenu całego kraju nasz wniosek znalazł się wśród dwudziestu nagrodzonych. W drugim konkursie: „Prace społecznie użyteczne – wzorce,” po rekomendacji Regionalnego Centrum Polityki Społecznej (wybrano trzy propozycje z województwa) Ministerstwo zleciło Gminie Miejskiej Pabianice zadanie przeszkolenia trzydziestu gmin województwa łódzkiego w tym zakresie. 

Zrealiowane projekty KIS: 

 1. „Prace społecznie użyteczne – dobra praktyka samorządu gminy” 2006 rok. 
 2. „Organizacja prac społecznie użytecznych – wzorce” – wizyta studyjna dla przedstawicieli Gmin z województwa łódzkiego 2006 rok. 
 3. „Prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego” 2007 rok. 
 4. „Klub Integracji Społecznej partnerem samorządu gminy w pracach społecznie użytecznych” 2008/2009 rok. 
 5. „Klub Integracji Społecznej animatorem lokalnej przedsiebiorczości społecznej” 2009 rok.
 6. „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych.” 2010/2011

W roku 2008 został wyróżniony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Dobre praktyki aktywnych form pomocy”.

Współrealizuje projekt sytemowy EFS „Drogowskaz Przemiana.”