Ośrodek Profilaktyki i Integrcji Społecznej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ośrodek Edukacji Uzupełniającej

Ośrodek Edukacji Uzupełniającej

Ośrodek Edukacji Uzupełniającej działa w strukturze Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach od lutego 2004 roku.

OEU prowadzi edukację pozaszkolną dzieci i młodzieży pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Główne cele OEU to

1. Wyrównywanie szans edukacyjnych

2. Wspieranie rozwoju indywidualnego dziecka

3. Tworzenie sieci wsparcia dla dziecka w środowisku

W codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą pomagają wolontariusze z

Grupy Wolontarystycznej „Agrafka”.

OEU prowadzi stałą współpracę z:

 •     rodzicami (prawnymi opiekunami) podopiecznych;
 •     pedagogami szkolnymi;
 •     pracownikami socjalnymi;
 •     zespołem służby kuratorskiej;
 •     punktem konsultacyjnym dla ofiar przemocy w rodzinie.

OFERTA OEU

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne od poniedziałku do piątku w godz.

12.00 - 16.00 polegające na:

 •     pomocy w odrabianiu prac domowych;
 •     uzupełnianiu zaległości i braków szkolnych;
 •     przygotowywanie do sprawdzianów wyników nauczania i egzaminów.

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie OEU (Partyzancka 31, sala 6).

Warunki uczestnictwa w zajęciach OEU:

Zgłoszenie się rodzica (prawnego opiekuna) do OEU i wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Przestrzeganie przez podopiecznego regulaminu obowiązującego wszystkich uczestników zajęć.

Uczestnictwo w zajęciach OEU jest bezpłatne i dobrowolne.