Ośrodek Profilaktyki i Integrcji Społecznej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Prace Społecznie Użyteczne

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej (działające z upoważnienia Urzędu Miasta) we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy realizuje w Pabianicach program prac społecznie użytecznych. Jest to nowa oferta pomocy dla bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej. Ramy prawne tych prac wyznacza Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 210, poz.1745). 

Partnerzy (MCPS-PUP) podpisali porozumienie o organizacji tych prac. W chwili obecnej 24 różnych podmiotów (stowarzyszeń działających charytatywnie, placówek oświatowych i instytucji MCPS) zaoferowało zorganizowanie 130 miejsc pracy po 10 godzin tygodniowo (maksymalny czas pracy ograniczony jest przez rozporządzenie). Zakres tych prac obejmuje przede wszystkim prace porządkowe i remontowe, ale też prace biurowe, opieka nad dziećmi, roznoszenie korespondencji, pomoc niepełnosprawnym i starszym. Podmiot organizujący prace ma zapewnić identyczne warunki wykonywania pracy, jakie mają zatrudnieni u niego pracownicy. 

Koordynacją tych prac w naszym mieście zajmuje się Klub Integracji Społecznej działający w ramach MCPS. Do niego kierowani są przez pracowników socjalnych Wydziału Pomocy Środowiskowej zarejestrowani bezrobotni, bez prawa do zasiłku, korzystający z pomocy społecznej. W Klubie znajdują wsparcie psychologiczne oraz przechodzą cykl indywidualnych spotkań, w czasie których określa się ich atuty i ograniczenia zawodowe, pomaga w uporządkowaniu dokumentacji potrzebnej przy ubieganiu się o pracę. Po szkoleniu BHP oraz weryfikacji w Urzędzie Pracy są kierowani do podmiotów organizujących pracę. W miarę możliwości bierze się pod uwagę ich kwalifikacje, wykształcenie i stan zdrowia. 

Prace społecznie użyteczne poza wparciem finansowym dla ludzi w trudnej sytuacji życiowej przynoszą też inne korzyści. Aktywizują zawodowo bezrobotnych, często będących bez pracy przez wiele lat. Mogą też stanowić bazę dla rzetelnych pracodawców poszukujących solidnych pracowników. Kolejny skutek tych prac to reintegracja społeczna bezrobotnych - mogą poczuć się potrzebni, zrobić coś dla innych. Prace te są też wielkim wsparciem w rozszerzaniu działalności lokalnych stowarzyszeń statutowo zajmujących się pomocą charytatywną. 

Pamiętać trzeba, że odmowa podjęcia takiej pracy oznacza utratę statusu bezrobotnego na okres 90 dni. Pomiędzy bezrobotnym a pracodawcą, na rzecz którego wykonywana jest praca nie następuje nawiązanie stosunku pracy. W związku z tym osoba ta ciągle zachowuje statut bezrobotnego i zainteresowana będzie podjęciem „normalnej” pracy. Prace społecznie użyteczne wiążą się ze sporą rotacją uczestników prac wymuszoną dużą ilością zainteresowanych taką formą wsparcia.