Ośrodek Profilaktyki i Integrcji Społecznej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej OPiIS

Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej OPiIS od stycznia 2004 roku, realizuje swoje zadania w strukturach Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach. Będąc jednym z ośrodków wsparcia MCPS, działamy na wielu płaszczyznach pomocowych, wciąż poszukując nowych obszarów współpracy z instytucjami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Ośrodek koordynuje i realizuje zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz te, które wynikają z ustaw kompetencyjnych w obszarze polityki społecznej gminy.

Główne działania ośrodka skupiają się w pięciu podstawowych obszarach takich jak: 

- Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

- Udzielanie rodzinom, w których występuje problem przemocy , pomocy prawnej i psychologicznej.

- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

- Wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych i ich rodzin.

- Współpraca z innymi instytucjami w zakresie realizacji elementów strategii rozwiązywania problemów społecznych w Pabianicach.

Ośrodek podejmuje także wiele innych zadań o charakterze informacyjnym i integracyjnym, poszukując skutecznych metod diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych. Wszystkie swoje działania opiera na ogólnopolskich standardach i rekomendacjach oraz wysoko kwalifikowanej i wyszkolonej kadrze specjalistów zatrudnionych w Ośrodku. 

Ośrodek koordynuje realizację działań w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2011-2012 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Ośrodek wspiera działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i realizuje projekt monitorowania problemu narkomanii w gminie miejskiej Pabianice .

W Ośrodku działają:

 • KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
 • PUNKT KONSULTACYJNY DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
 • PUNKT KONSULTACYJNY DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
 • PUNKT KONSULTACYJNY DS. NARKOMANII, HIV I AIDS
 • PRACOWNIA  PROFILAKTYKI ŚRODOWISKOWEJ 
 • CENTRUM WOLONTARIATU
 • OŚRODEK EDUKACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ
 • PROGRAM SOCJOTERAPEUTYCZNY „TRATWA”
 • ŚWIETLICA INTERNETOWA „KUŹNIA POD LWEM” 
 • PROGRAM ANTYNIKOTYNOWY
 • POMARAŃCZOWA LINIA  

W ramach Ośrodka funkcjonuje Sekretariat Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Klub Integracji Społecznej