Ośrodek Profilaktyki i Integrcji Społecznej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ustawą z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842) wprowadzony został obowiązek tworzenia w każdej gminie zespołu interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jest to zadanie własne gminy, stanowiące część gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na który składa się, oprócz tworzenia zespołów interdyscyplinarnych również obowiązek:

 • opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 • prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
 • zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.

Wskazać tu należy na zmianę zapisu ustawowego z wcześniejszego zadania prowadzenia gminnych ośrodków wsparcia. Obecne uregulowanie nakazuje zapewnienie miejsca, bez względu na własne zasoby, w oparciu o współpracę z samorządami posiadającymi tego rodzaju ośrodki (zawieranie odpowiednich porozumień, umów).

Skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego został określony w ustawie, poprzez wyszczególnienie podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Są to przedstawiciele:

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • policji,
 • oświaty,
 • ochrony zdrowia,
 • organizacji pozarządowych,
 • kuratorzy sądowi.

Zgodnie z cyt. ustawą w skład zespołu mogą wchodzić prokuratorzy oraz przedstawiciele innych niż w/w podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W Pabianicach zespół został powołany uchwałą Rady Miejskiej NR LXXI/863/10 z dnia 13 października 2010 r. Skład zespołu został określony przez Prezydenta Miasta Pabianic poprzez zarządzenie.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego w Pabianicach należy:

Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu.

Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Pabianice.

Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.

Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.

Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Przewodniczący Zespołu powołuje grupy robocze.

ZASADY PRACY GRUP ROBOCZYCH DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PRZEMOCY w rodzinie w Pabianicach

Cele Grup Roboczych

Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;

Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;

Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Zwiększenie efektywności podejmowanych działań interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego problemu.

Zasady działania Grup Roboczych

W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • policji;
 • oświaty;
 • ochrony zdrowia.

W skład Grup Roboczych mogą wchodzić kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych podmiotów - specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Skład zespołu nie jest stały i zależy od zakresu problemu występującego w rodzinie. Z poszczególnych jednostek wybierani są przedstawiciele, którzy mieli albo mają możliwość/obowiązek pracy z rodziną lub jej członkami, tak więc dobór osób nie jest przypadkowy (indywidualny dla każdej rodziny).

Członkowie grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych, zawodowych lub na podstawie porozumień.

Podczas spotkań Grupy Roboczej planowane są następujące działania:

 • Diagnoza problemu i ustalenie strategii pomocowych.
 • Podział działań.
 • Ocena i weryfikacja dotychczasowych działań dotyczących przypadku.
 • Prowadzenie dokumentacji pracy grupy (protokół).

Procedura powoływania Grup Roboczych

Grupy Robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach tworzy Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

Grupa Robocza jest zwołana w wyniku rozpoczęcia procedury „Niebieskiej Karty” lub na wniosek przedstawiciela instytucji pomocowej z terenu miasta

Wniosek do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego o powołanie Grup Roboczych może złożyć przedstawiciel instytucji pomocowej Pabianic, w sytuacjach wyjątkowych osoba - świadek przemocy w rodzinie. Wniosek powinien być złożony w formie pisemnej. W szczególnych sytuacjach dopuszcza się złożenie wniosku w formie mailowej lub telefonicznej, z późniejszym dostarczeniem formy pisemnej. Przewodniczący Zespołu zwołuje (w formie pisemnej, mailowej lub telefonicznej) posiedzenie grupy roboczej w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wpłynięcia wniosku lub pozostawia sprawę do rozpatrzenia przez Zespół. Osoba zgłaszająca problem jest każdorazowo koordynatorem prac Grupy Roboczej – osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji w zgłoszonej sprawie.

Zespół spotyka się minimum jeden raz na kwartał, w celu realizacji powierzonych zadań, grupy powoływane są w zależności od potrzeb a ich praca trwa do czasu zatrzymania przemocy w rodzinie.

Różnice pomiędzy zespołem interdyscyplinarnym a grupą roboczą

Różnice

Zespół interdyscyplinarny

Grupa robocza

Cel

zadania na poziomie strategicznym

pomoc osobie dotknietej przemocą w rodzinie

Skład

osoby tzw. decyzyjne

osoby bezpośrednio realizujące zadania na rzecz danej rodziny

Sposób powołania

zarządzeniem prezydenta miasta

powołanie przez przewodniczącego zespołu

Dokumentacja

protokoły z prac zespołu

„niebieskie karty” oraz szczegółowa, dotycząca działań na rzecz danej rodziny - zgodnie z zadaniami - plan pomocy rodzinie,