Ośrodek Profilaktyki i Integrcji Społecznej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Punkt Konsultacyjny ds. narkomanii, HIV i AIDS

Oferta punktu skierowana jest do osób używających środków psychoaktywnych, ich bliskich jak również do osób, które chciałyby zasięgnąć specjalistycznych informacji na temat narkomanii, HIV i AIDS. W punkcie zatrudniony jest konsultant, który dokonuje wstępnej diagnozy problemu, zbiera informacje dotyczące zaawansowania uzależnienia, udziela porad i informacji, wspiera decyzję o leczeniu i motywuje do podjęcia terapii w poradni ambulatoryjnej lub ośrodku stacjonarnym poza terenem Pabianic.
  Oferta obejmuje działalność:
  • profilaktyczną (zapobieganie wystąpieniu niepożądanych, szkodliwych zachowań i postaw – prowadzimy różnego rodzaju zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień w szkołach, włączamy się w ogólnopolskie akcje antynarkotykowe oraz akcje z zakresu profilaktyki HIV i AIDS);
  • informacyjną (udzielanie rzetelnych informacji na temat ofert pomocowych na terenie województwa łódzkiego);
  • edukacyjną (pogłębianie świadomości z zakresu tematyki narkomanii, HIV i AIDS – między innymi spotkania z rodzicami dzieci tzw. klas przełomu: 6 klas szkół podstawowych i 3 klas szkół gimnazjalnych);
  • korekcyjną (korygowanie niepożądanych, szkodliwych postaw i zachowań);
  • wspierającą osoby eksperymentujące ze środkami psychoaktywnymi, uzależnione, zakażone wirusem HIV, chore na AIDS i osoby im bliskie. 

  Punkt ma na celu wyposażenie klientów w umiejętności pozwalające na podejmowanie konstruktywnych decyzji w obliczu zagrożeń wynikających z dostępności środków psychoaktywnych i modelu życia związanego z zażywaniem narkotyków. 

  Struktura pracy z osobą z problemem narkotykowym: 
  • Wstępna diagnoza problemowa (określenie zaawansowania uzależnienia oraz kwalifikacja do programu korekcyjnego lub do placówek lecznictwa odwykowego),
  • Konsultacje indywidualne (dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi są to spotkania o charakterze wspierającym abstynencję natomiast dla osób uzależnionych są to spotkania wspierające podjęcie leczenia w placówce ambulatoryjnej lub stacjonarnej),
  • Grupa edukacyjna z elementami programu korekcyjnego TUKA-N (trening umiejętności kontroli i zachowań związanych z alkoholem i narkotykami dla osób eksperymentujących z narkotykami).

  W ramach punktu realizowany jest program wczesnej interwencji „Fred Goes Net.”
  Program skierowany jest do ludzi młodych (do 21 lat, a w szczególnych wypadkach do 25 lat) i tylko tych dla których kontakt z używkami, i związane z tym złamanie przepisów było pierwszym incydentem w ich życiu. Osoba taka nie może też być uzależniona i sama musi się zgodzić na udział w terapii.

  Ośrodek koordynuje Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Pabianicach i realizuje projekt monitorowania problemu narkomanii w gminie miejskiej Pabianice.